KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE TAHLİYE

Türk Borçlar Kanunu’nun madde 315; “Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.  Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.” hükmü uyarınca kiracının, ödeme günü gelen kirayı ödememesi halinde kiraya veren, kiracıya karşı tahliye talepli icra takibi başlatabilmekte ve bu yolla kiranın ödenmesini ve kiracının taşınmazdan tahliyesini talep edebilmektedir.

Bu yolla ödeme emrinin düzenlenerek kiracıya tebliğ edilmesinin akabinde, kiracının ödeme emrine itiraz etmek için 7 günlük bir süresi bulunmaktadır. Kiracının bu süre içerisinde itiraz etmesi halinde takip durmaktadır. Bu halde alacaklı (kiraya veren), icra hukuk mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılmasını talep edebilmektedir. Kiracının, yazılı kira sözleşmesinde imzaya itiraz etmesi yahut sözlü kira sözleşmesini inkar etmesi halinde itirazın iptali için kiraya verenin icra hukuk mahkemesinde değil genel mahkemelerde dava açması gerekmektedir.

Kiracı, ödeme emrine itiraz etmez ve ödeme emrinin tebliğinden itibaren 30 günlük süre içerisinde de ödeme yapmazsa o halde takip kesinleşir. Böyle bir durumda kiraya veren, ödenmeyen kira borçlarının tahsili için haciz safhasına geçebilmekte ancak kiracının tahliyesini İcra ve İflas Kanunu’nun madde 269/a; “Borçlu itiraz etmez, ihtar müddeti içinde kira borcunu da ödemezse ihtar müddetinin bitim tarihini takip eden altı ay içinde alacaklının talebi üzerine icra mahkemesince tahliyeye karar verilir.” hükmü uyarınca icra hukuk mahkemesinden talep etmesi gerekmektedir.

Kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle tahliye talepli icra takibinde, yalnızca ödenmeyen kira borçlarının değil tahliye isteminin de mutlaka takip talebinde yer alması gerekmektedir. Tahliye isteminin, 30 günlük ödeme süresinin bitiminden sonra 6 ay içerisinde icra hukuk mahkemesine yöneltilmesi gerektiğinin de altını çizelim.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir