VASİYETNAMENİN İPTALİ SEBEPLERİ

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (“TMK”) uyarınca, kişiler vasiyetname düzenleyerek ölüme bağlı tasarrufta bulunma hakkına haizdirler. Ancak vasiyetnamenin iptalinde menfaati bulunan mirasçılar ve vasiyet alacaklıları tarafından söz konusu vasiyetnamenin tamamının ya da bir kısmının iptali istenebilecektir.  (bknz…)

TMK kapsamında vasiyetnamenin iptalinin hangi sebeplerle istenebileceği düzenlenmiştir. Buna göre, TMK 557. madde uyarınca vasiyetnamenin hangi sebeplerle iptal edilebileceği;

1. Tasarruf mirasbırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa,

2. Tasarruf yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmışsa,

3. Tasarrufun içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlâka aykırı ise,

4. Tasarruf kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa

şeklinde sınırlı olarak sıralanmıştır. Konuya ilişkin;

“…Medenî Kanunumuzun 557. maddesinde, şu sebeplerin bulunması durumunda bir ölüme bağlı tasarrufun iptali için dava açılabileceği belirtilmiştir; tasarruf mirasbırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa, tasarruf yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmışsa, tasarrufun içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlâka aykırı ise, tasarruf kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa. Bu iptal sebepleri dışında başka bir sebepten ölüme bağlı tasarrufun iptaline karar verilebilmesi mümkün değildir. Bunun yanında; hâkim iptal sebebiyle bağlı olup, örneğin sadece esasa ilişkin sebeplere dayanılarak iptal davası açılmışsa, şekle ilişkin iptal sebeplerini inceleyemez…” Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2015/9476 E., 2016/9176 K.

Görüleceği üzere, miras bırakanın vasiyetnameyi tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yahut yanılma, aldatma, korkutma ya da zorlama sonucunda düzenlemesi, vasiyetnamenin içeriğinin, varsa koşullarının ya da vasiyetname ile tanınan yüklemelerin hukuka veya ahlaka aykırı olması ve son olarak vasiyetnamenin kanunda öngörülen şekil şartlarına uyulmadan yapılması durumlarında vasiyetnamenin iptali istenebilecektir.

Vasiyetnamenin iptali sebepleri ilgili yazılarımızda detaylı biçimde incelenecek olup, daha fazla bilgi almak için ilgili yazılarımızı okumanızı tavsiye ederiz.

İlgili yazılarımız için;

Lütfen Bkz…

Lütfen Bkz…

Lütfen Bkz…

 Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir