TAZMİNAT DAVALARINDA TAZMİNAT TUTARININ BELİRLENMESİ

Bilindiği üzere kişinin, uğramış olduğu haksız fiil nedeniyle zararının giderilmesi için yetkili ve görevli mahkeme nezdinde -kural olarak mağdur tarafından- açılan dava, tazminat davası olarak isimlendirilmektedir. Bu davanın içerisinde belirlenmesi gereken en önemli iki unsur, haksız fiil nedeniyle meydana gelen zarar oranı ve bu zarar karşısında hükmedilecek olan tazminat tutarıdır. Bir önceki yazımızda haksız fiil […]

Devamını Oku

KİŞİLİĞİN İHLALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI – II

Bir önceki yazımızda kişiliğin ihlalinden ve buna bağlı olarak başvurulabilecek yolların kanuni dayanağından söz etmiştik. Bugünkü yazımıza kişiliğin ihlali kaynaklı tazminat davaları ile devam etmekteyiz. Kişilik değerlerine haksız bir saldırı yapılması halinde ortaya çıkan maddi zararın giderilmesi amacıyla açılan dava maddi tazminat davasıdır. Kusursuz sorumluluğu gerektiren bir hal mevzu bahis değilse bu noktada Türk Borçlar […]

Devamını Oku

BOŞANMANIN FER’İSİ NİTELİĞİNDE OLMAYAN MADDİ TAZMİNAT TALEPLERİ

Evliliklerin boşanmayla sonuçlanması durumunda taraflar birbirlerinden maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilmektedirler. Boşanmanın fer’isi niteliğinde olan bu tazminat talepleri Türk Medeni Kanunu (“TMK”) m. 174’te “Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, […]

Devamını Oku

MANEVİ TAZMİNATI BELİRLERKEN HAKİMİN TAKDİR YETKİSİNİN SINIRLARI

Manevi olarak zarar gören, bir başka deyişle yaşanılan olay nedeniyle elem ve ıstırap duyan, yaşama iradesinde eksilme yaşayan kişi haklı nedenlerle manevi tazminat almayı talep etmiş olur. Manevi tazminat, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 58. maddesine göre  kişilik hakkı hukuka aykırı biçimde zarara uğrayan kimseler tarafından istenebilen bir zarar giderme aracıdır. Hukukumuzda manevi tazminat miktarı […]

Devamını Oku

ZARARI AZALTMA KÜLFETİ NEDİR?

Maddi tazminat, kişilerin diğer kişilerin fiillerinden doğan zararlarının giderilmesi için hükmedilen bir tazminattır. Maddi tazminat, durumun gereği, kusurun ağırlığı ve ortaya çıkan maddi zarar esas alınarak belirlenir. Öte yandan tazminat borçlusu ortaya çıkan “tüm zararı” değil, yalnızca fiilinin sebep olduğu zararı neden – sonuç ilişkisi kapsamında değerlendirilerek ödemekle yükümlüdür. Bu noktada tazminat alacaklısının birtakım sorumluluklarının […]

Devamını Oku

NİŞAN BOZULUNCA TAZMİNAT İSTENEBİLİR Mİ?

Nişanlanmak, toplumumuzda evlenmeden bir önceki adım olarak değerlendirilmektedir. Yalnızca toplumsal açıdan değil, hukuki açıdan da nişanlılık evlilik vaadi olarak değerlendirilmektedir ve nişanlılığa birtakım hukuki sonuçlar bağlanmıştır. Nişanın haksız olarak bozulması ihtimalinde, Maddi tazminat Manevi tazminat Eşyaların geri verilmesi söz konusu olabilir. Maddi tazminat istenmesi Türk Medeni Kanunu’nun 120. maddesinde düzenlenmiştir. Maddi tazminat istenmesi için maddi […]

Devamını Oku

HAKSIZ REKABET HALİNDE AÇILAN DAVALAR

Daha önceki yazılarımızda haksız rekabet olarak sayılan halleri (Bkz.İlgili yazımız…) paylaşmıştık. Bu yazımızda ise haksız rekabet durumunda açılabilecek hukuk davalarına değineceğiz. Haksız rekabet halinde zarar görenin dava açma hakkı mevcuttur. Haksız rekabetten dolayı işleri, mesleki itibarı, ticari faaliyetleri veya diğer ekonomik çıkarları zarar görme tehlikesiyle karşılaşan kimseler; Haksız rekabetin varlığının tespitini, Haksız rekabetin önlenmesini, Haksız […]

Devamını Oku