YILLIK ÜCRETLİ İZİN BAKIMINDAN ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN HALLER

Çalışanın, yıllık ücretli izne hak kazanabilmesi için gerekli çalışma süresinin hesabında, işçinin sadece fiilen çalıştığı süreler değil, aynı zamanda çalışılmış gibi sayılan haller de dikkate alınmalıdır.  Çalışılmış gibi sayılan haller ve bunlara ilişkin süreler, İş Kanunu’nun 55. madde hükmüyle, sınırlı sayıda öngörülmüştür. Buna göre; a) İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler […]

Devamını Oku

YILLIK ÜCRETLİ İZNE HAK KAZANMA VE İZNİ KULLANMA DÖNEMİ

İş Kanunu’nun 54. madde hükmü uyarınca, yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli çalışma süresinin hesabında, çalışanın aynı işverenin bir veya birden fazla işyerinde çalıştığı sürelerin toplamının dikkate alınması gerekmektedir. Diğer bir deyişle çalışan, belirli bir işverene bağlı olarak fasılalı bir çalışma gerçekleştirmişse, fasılalı çalışmaların toplamı, yıllık ücretli izne hak kazanmak için gerekli çalışma süresinin […]

Devamını Oku

YIILIK ÜCRETLİ İZİN

Yıllık ücretli izin, çalışanların Anayasa’nın 50. maddesiyle güvence altına alınan dinlenme hakkının bir uzantısı olarak, İş Kanunu’nun 53. maddesiyle düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, çalışanların yıllık ücretli izne hak kazanabilmesi için çalışanın, belli bir işyerinde, deneme süresi dahil olmak üzere en az 1 yıl süreyle çalışmış olması ön koşuldur. Çalışanlara verilecek yıllık ücretli izin süresi, çalışma süresi; […]

Devamını Oku

YILLIK ÜCRETLİ İZİNLE İHBAR ÖNELİNİN VE YENİ İŞ ARAMA İZNİNİN İÇ İÇE GEÇMESİ

Bilindiği üzere iş sözleşmeleri işveren yahut işçi tarafından tek taraflı irade beyanı ile sona erdirilebilmektedir. Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde, eğer sözleşme haklı nedenle feshedilmiyorsa, bu feshin niteliği süreli fesihtir. Süreli fesih, İş Kanunu’nun (“Kanun”) 17. maddesinde, aşağıda alıntılandığı şekilde düzenlenmiştir: “Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri; a) İşi […]

Devamını Oku

YILLIK İZİN SÜRESİ İÇİNDE RAPOR ALINMASI

4857 sayılı İş Kanunu’nun (“Kanun”) madde 56/4; “İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.” hükmüyle, hastalık nedeniyle alınan istirahat raporlarının, yıllık ücretli izinden sayılmayacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu doğrultuda, çalışanın, yıllık ücretli iznini kullandığı esnada hastalanarak rapor alması halinde, raporlu olarak geçirdiği sürelerin yıllık […]

Devamını Oku

CUMARTESİ GÜNLERİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİNDEN SAYILIR MI?

4857 sayılı İş Kanunu’nun (“Kanun”) madde 46; “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün […]

Devamını Oku

YILLIK İZİN ZAMANININ BELİRLENMESİ

Anayasal bir hak olan dinlenme hakkı 4857 sayılı İş Kanunu madde 53’te “İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir…” hükmüyle düzenlenmiştir. Maddenin devamında işçinin bu hakkından vazgeçemeyeceği belirtilmiş ve yıllık ücretli izin süresinin işçinin hizmet süresine göre en az ne […]

Devamını Oku