SİLAH TAŞIMA RUHSATININ KAYBEDİLMESİ

 ja9

Silah sahibi olmak için alınabilecek 2 türlü ruhsat vardır, bulundurma ruhsatı ateşli silah bulundurmalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belgedir ve nasıl alınacağına dair esaslardan daha önceki bir yazımızda (Bkz.İlgili yazımız…) bahsetmiştik. Taşıma ruhsatı ise, ateşli silah taşımalarına izin verilen kişiler adına düzenlenen belgedir. Taşıma ruhsatı alınması birtakım şartlara bağlıdır. Taşıma ruhsatını alabilecek kişiler de kanunla sayılmıştır, belirli meslek grupları ise özel olarak değerlendirilmiştir. Kanun, taşıma ruhsatı alabilecek kişileri gruplandırarak değerlendirmiştir. Emekli kamu personellerinden silah taşıma ruhsatı taşıyabilecekleri (Bkz.ilgili yazımız…), kamu personeli olmadığı halde silah taşıma ruhsatı alabilecek meslek gruplarını (Bkz.ilgili yazımız…), ve son olarak silah taşıma ruhsatının alınma usulünü (Bkz.ilgili yazımız…) daha önceki yazılarımızda değerlendirmiştik. Bu yazımızda ise silah taşıma ruhsatının iptalini gerektiren hallere değineceğiz.

Silah taşıma ruhsatı verilmesini engelleyen ve eğer verilmiş bir silah taşıma ruhsatı mevcutsa ruhsatın iptalini gerektiren haller kanunda tek tek sayılmıştır, aşağıda sayılı fiilleri gerçekleştirenler:

 • Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar,
 • Ruhsatlı silahıyla suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlar,
 • Haklarında kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde meskun bir mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar,
 • Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık, kara para aklama, halayi ihracat, elektronik alet ve cihazlarla işlenen suçlar, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar,
 • Taksirle veya basın yoluyla işlenenler hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
 • Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arzetme, satın alma, bulundur- ma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar,
 • Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için hüküm giyenler,
 • Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahipleri,
 • Ateşli silah taşınması yasak yerlerde silah taşıyanlar,
 • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlar,
 • Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar,
 • Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,
 • 21 yaşını bitirmemiş olanlar,
 • Orman Kanununa, muhalefet suçundan dolayı altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar

taşıma ruhsatlarını kaybederler. Yukarıdaki fiillerden dolayı bir yargılama yapılmaya başlandıysa, yargılama süreci boyunca, ruhsat yenileme ve verilme işlemleri durdurulur, silah mahkeme tarafından emanete alınır. Silah taşınması yasak olan yerlerde silah taşıyanların taşıma ruhsatı bulundurma ruhsatına çevrilerek bir daha taşıma ruhsatı verilmez.

Ayrıca, yukarıdaki fiilleri işleyenlerin mevcut ruhsatları iptal edilerek, silahlar zapt edilir. Söz konusu silahların zapt edildiği tarihten itibaren altı ay içinde silah sahibinin isteği dikkate alınarak, silah satın almaya hak kazanmış kişilere devri sağlanır. Bu süre içinde devri sağlanamayan silahlar ilgili kanunlara göre işlem yapılmak üzere adli makamlara intikal ettirilir.

Eğer taşıma ruhsatı bulunan kişi vefat ederse, mirasçıların tümünün muvafakati ile eğer kanuni de bir engel bulunmuyorsa aralarından birine ruhsatın devri sağlanır. Mirasçıların anlaşamaması halinde bu konuya ilişkin yargı kararı verilinceye kadar valilik tarafından mirasçılardan biri adına geçici olarak silahın ruhsata bağlanması söz konusu olacaktır.

                                                                                                                        Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir