KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇUNUN İNFAZINDA YENİ DÜZENLEME

Çek, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5941 sayılı Çek Kanunu ile düzenlenen kambiyo senetlerinden olup, yüksek meblağlarda nakit parayı taşıma külfetini ortadan kaldıran bir ödeme aracıdır ve özellikle ticari hayatta çok sık olarak kullanılmaktadır. Ticari hayattaki sık kullanımı nedeniyle kanun koyucu tarafından özel düzenleme yapma gereği duyulmuş ve Çek Kanunu madde 5 “Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur…” hükmü uyarınca, çek hakkında “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişinin cezalandırılacağı öngörülmüştür.

Karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebep verenlerin cezalandırılmasını düzenleyen kanun koyucu; hükmedilen cezanın infazında ayrı bir düzenleme yapmıştır. Çek Kanunu geçici madde 5 “5 inci maddede tanımlanan ve 24/3/2020 tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla durdurulur. Hükümlü tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorundadır…” hükmü uyarınca, ilgili maddeden ceza alan hükümlülerin cezalarının infazı durdurulmuştur. Karşılıksız çek suçunun infazında değişiklik yazımız için (Lütfen bkz…)

Kanun koyucu karşılıksız çek suçunun infazının durdurulmasına ilişkin yapmış olduğu düzenlemede hükümlülere çek bedelinin ödenmeyen kısmının en az onda birini ödeme yükümlülüğü getirmişti. Fakat düzenlemenin Coronavirüs (Covid-19) salgını sürecine denk gelmesi ve bu süreçte ekonomik hayatın olumsuz etkilenmesi kanun koyucunun yapmış olduğu düzenlemenin amacına ulaşmasına engellemiştir.  Bu kapsamda kanun koyucu ilgili maddeyi tekrardan gözden geçirmiş ve düzenleme neticesinde hedeflenen amacın gerçekleşebilmesi uğrunda 18 Haziran 2020 tarihinde TBMM Genel Kurul’u tarafından kabul edilen 7247 sayılı Kanun’un 11.maddesi  “14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununun geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç ay” ibareleri “bir yıl” şeklinde ve “üç aylık” ibaresi “bir yıllık” şeklinde değiştirilmiştir” ile çek bedelinin en az onda birini ödeme yükümlülüğü 3 aydan 1 yıla çıkartılmıştır.

Kanun koyucu tarafından yapılan son değişiklikle karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermekten cezalandırılan kişilerin tahliye tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ödenmeyen çek bedellerinin en az onda birini alacaklıya ödemesi gerekecektir. Hükümlünün infazın durdurulduğu tarihten itibaren öngörülen bir yıllık süre içerisinde ödenmeyen çek bedelinin en az onda birini ödememesi halinde alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecektir.

İlgili yazılarımız için;

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir