AKIL HASTALIĞI VEYA AKIL ZAYIFLIĞI SEBEBİNE DAYALI VESAYETİN SONA ERMESİ HALİNDE VASİNİN YAPMASI GEREKENLER NELERDİR?

Akıl hastalığı ya da akıl zayıflığı sebebine bağlı olarak verilen vesayet kararı, ancak yetkili Sulh Hukuk Mahkemesinin bir başka deyişle vesayet makamının kararıyla sona erer. Vesayeti gerekli kılan nedenin ortadan kalkması durumunda, ilgili Sulh Hukuk Mahkemesi vesayetin sona ermesine karar verecektir. Vesayetin sona ermesi talebini, kısıtlı ve ilgililerden her biri ileri sürebilecektir.

Herhangi bir sebeple görevi sona eren vasi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 489. madde “… yönetimle ilgili son raporu ve kesin hesabı vesayet makamına vermekle yükümlü olduğu gibi; malvarlığını vesayet altındaki kişiye, mirasçılarına veya yeni vasiye teslim edilmek üzere hazır bulundurmak zorundadır.” hükmü gereğince ilgili Sulh Hukuk Mahkemesi’ne kesin hesap ve son rapor ile malvarlığını teslim etmekle mükelleftir. Bunun üzerine, söz konusu rapor ve hesap Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından incelenecek, akabinde bu belgelerin onaylanması veya reddi konusunda karar verilecektir.

Son rapor ve kesin hesabın onaylanması ve malvarlığının vesayet altındaki kişiye, mirasçılarına ya da yeni atanan vasiye teslim edilmesi halinde, Sulh Hukuk Mahkemesi vasinin görevinin sona erdiğine karar verecektir. Anılan Mahkeme, onay veya ret kararı ile birlikte kesin hesabı ve vasinin görevine son verildiği hususunu vesayet altındaki kişiye, mirasçılarına veya yeni vasiye tebliğ edecek, bildirecektir.

Konuya ilişkin bir Yargıtay kararına yer verelim: “Vesayet ölümle sona ermiştir (TMK.md.479). Görevi sona eren vasi, yönetimle ilgili son raporu ve kesin hesabı vesayet makamına vermekle yükümlü olduğu gibi, malvarlığını vesayet altındaki kişiye, mirasçılarına teslim edilmek üzere hazır bulundurmak zorundadır (TMK.md.489). Açıklanan bu nedenlerle Türk Medeni Kanunun 489 ve devamı maddeleri uyarınca inceleme yapma görevi vesayet makamına aittir …” (Yargıtay 2. HD, T. 2.5.2011, E. 2010/5594, K. 2011/7464)

                                                                                                               Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir