MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ – V

Bir önceki yazımızda, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“Kanun”) madde 5/1-d hükmü ile düzenlenen; “ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaretler”, 5/1-e hükmü ile düzenlenen “malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya mala asli değerini veren şekil ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler” ve 5/1-f hükmü ile düzenlenen “mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler”den bahsetmiştik.

Bu yazımızda ise mutlak tescil engeli olarak; “Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek işaretler” ile bu kapsamda olmasa dahi “kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler”den söz edeceğiz.

Mutlak Ret Nedenleri

SMK Madde 5/1-g: Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek işaretler

Kanun’un 5/1. maddesinin (g) bendinde, “Paris Sözleşmesinin 2’nci mükerrer 6’ncı maddesine göre reddedilecek işaretler”in marka olarak tescil edilemeyeceği öngörülmüştür.

Paris Sözleşmesi, ülkemizin de taraf olduğu uluslararası bir sözleşme olup, hükümde bahsi geçen 2’nci mükerrer 6’ncı maddesi; “Birlik ülkelerine ait arma, bayrak ve diğer hükümranlık belirtilerinin ve bu devletler tarafından kabul edilmiş resmi kontrol ve teminat, işaret ve damgalarının ayrıca diğer armacılık sanatı açısından her çeşit taklitlerin yetkili makamların izni alınmadan gerek fabrika ve ticaret markası ve bu markaları düzenleyen unsurlar olarak tescilini ret veya iptal eylemeyi, uygun tedbirlerle kullanılmasının yasaklanmasını temin hususunda Birlik Ülkeleri mutabık kalmışlardır.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu doğrultuda örneğin; Uluslararası Çalışma Örgütü’nün kısaltması olan “ILO” ibaresinin, Avrupa Birliği’nin kısaltması olan “EU” ibaresinin marka olarak tescil edilebilmesi mümkün olamayacaktır.

SMK Madde 5/1-ğ: Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler

Kanun’un 5/1. maddesinin (ğ) bendinde, “Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler”in marka olarak tescil edilemeyeceği öngörülmüştür. Bu kapsamda örneğin; Nevşehir ilinde bulunan peri bacaları şeklinin, Mevlana adının, Atatürk Orman Çiftliği ibaresinin marka olarak tescili mümkün olamayacaktır.

Bir sonraki yazımızda, mutlak ret nedenlerinden; “dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler” ile “kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler”den bahsedeceğiz.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir