LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLARDAN BİRİNİN ÖLÜMÜ – I

Limited şirketlerde pay devri için, kural olarak noter huzurunda pay devir sözleşmesi yapılması ve pay devrinin genel kurul tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu husus Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) madde 595/1; “Esas sermaye payının devri ve devir borcunu doğuran işlemler yazılı şekilde yapılır ve tarafların imzaları noterce onanır.” ve madde 595/2; “Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse, esas sermaye payının devri için, ortaklar genel kurulunun onayı şarttır. Devir bu onayla geçerli olur.” hükümleri ile de düzenleme altına alınmıştır.

Bununla birlikte TTK madde 596/1; “Esas sermaye payının, miras, eşler arasındaki mal rejimine ilişkin hükümler veya icra yoluyla geçmesi hâllerinde, tüm haklar ve borçlar, genel kurulun onayına gerek olmaksızın, esas sermaye payını iktisap eden kişiye geçer.” hükmü uyarınca, şirket ortaklarından birinin ölümü halinde, esas sermaye paylarının mirasçılara geçmesi genel kurulun onayına bağlı değildir. Diğer bir deyişle ölüm halinde esas sermaye payları yasa gereği mirasçılara geçtiğinden, madde 595’te yer verilen şekli şartlara tabi değildir.

Ancak şirketin, TTK madde 596/2; “Şirket, iktisabın öğrenilmesinden itibaren üç ay içinde esas sermaye payının geçtiği kişiyi onaylamayı reddedebilir. Bunun için, şirketin, payları kendi veya ortağı ya da kendisi tarafından gösterilen üçüncü bir kişi hesabına, gerçek değeri üzerinden devralmayı, payın geçtiği kişiye önermesi şarttır.” hükmü uyarınca üç aylık süre içerisinde payın geçtiği mirasçının şirket ortağı olmasını reddetme hakkı bulunmaktadır. Şirketin, payın geçtiği mirasçıyı şirket ortağı olarak reddetmesi için ise öncelikle bu payların kendisine ya da kendisi tarafından gösterilen bir üçüncü kişiye gerçek değeri üzerinden devredilmesini mirasçıya önermesi gerekmektedir. Şirketin esas sermaye paylarının gerçek değeri, TTK madde 597/1; “Kanunda veya şirket sözleşmesinde esas sermaye payının bedeli olarak gerçek değerin öngörüldüğü durumlarda, taraflar anlaşamamışlarsa bu değer, taraflardan birinin istemi üzerine, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince belirlenir.” hükmü uyarınca belirlenmektedir.

Bahsi geçen 3 aylık süre hak düşürücü nitelikte olup, genel kurul tarafından ret kararı bu süre içinde alınmalıdır. Aksi halde pay geçişine onay verilmiş sayılmaktadır.

Esas sermaye paylarının miras yoluyla intikali için veraset ilamı (mirasçılık belgesi), vasiyetname veya miras sözleşmesi yeterlidir.

Bir sonraki yazımızda, limited şirket ortaklarından birinin ölümü halinde şirketin kendi paylarını iktisap etmesinden ve şirketin sona ermesinden bahsedeceğiz.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir