MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI

Miras sebebiyle istihkak davası, Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 637 ila 639 hükümlerinde düzenleme altına alınmış olup, yasal mirasçılara ve atanmış mirasçılara tanınan, tereke üzerinde mirasçı sıfatıyla sahip oldukları miras haklarının dava yoluyla korunması amacıyla düzenlenmiş bir dava türüdür.

Miras sebebiyle istihkak davası, yalnızca yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar tarafından, tereke üzerinde mirasçılık sıfatıyla sahip oldukları hakların ihlal edilmesi halinde açılabilmektedir. Önemle belirtelim, dava açma hakkına sahip mirasçıların yasal veya atanmış mirasçı olduklarının objektif olarak belirlenmesi gerekmekte olup, mirasçı olduğuna dair bir kanaat yahut iddia içerisinde olan kişilerin, yine mirasçılık sıfatları objektif olarak ortaya konuluncaya dek bu davayı açabilmeleri mümkün değildir. Nitekim, mirasçılık sıfatına nesnel olarak sahip bulunmayan kişilerin terekeye müdahale edebilmeleri de hukukumuzda zaten mümkün değildir.

Miras sebebiyle istihkak davası, bir ya da birden fazla mirasçı tarafından, terekenin tümü için yahut yalnızca belirli bir miras payı için açılabilmektedir. Bu davada davalı taraf, muristen kalan terekeyi yahut terekenin bir kısmını, mülkiyetinde olsun yahut olmasın, zilyetliğinde (elinde) bulunduran gerçek ya da tüzel kişilerdir. Miras sebebiyle istihkak davasına konu tereke malları aynı zamanda davalının mülkiyetinde bulunuyorsa, o halde yolsuz tescilin düzeltilmesi amacıyla miras sebebiyle istihkak davası açılması mümkün olabilecektir.

Miras henüz yasal ve atanmış mirasçılar arasında paylaşıma konu edilmemişse ve henüz bir miras ortaklığı söz konusuysa, miras sebebiyle istihkak davası açılabilmesi mümkün değildir. Böyle bir halde, öncelikle mirasın paylaşılması gerekmektedir.

Miras sebebiyle istihkak davalarında mirasbırakanın son yerleşim yerinde bulunan asliye hukuk mahkemesi görevli ve yetkilidir. Yargılama sırasında davacının talep etmesi halinde mahkeme, dava konusu malların korunması için ihtiyati tedbir başta olmak üzere her türlü tedbiri almakta serbesttir.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir