İŞÇİNİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ – VIII

Bir önceki yazımızda sır saklama yükümlülüğünün sona ermesinden bahsetmiştik (Lütfen bkz…). Bu yazımızda ise sır saklama yükümlülüğünün ihlalinin hüküm ve sonuçlarına kısaca giriş yaparak, sır saklama yükümlülüğünü ihlal eden işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesinden söz edeceğiz.

İşçinin sır saklama yükümlülüğünün ihlalinin hüküm ve sonuçlarını hem haksız fiile ilişkin hükümler açısından hem de borca aykırılık hükümleri açısından değerlendirmek gerekmektedir. Bunun yanı sıra sır saklama yükümlülüğünün ihlali durumunda, unsurları oluştuğu takdirde Türk Ceza Kanunu madde 289 hükmü başta olmak üzere cezai yaptırımlar da gündeme gelebilecektir.

İş Sözleşmesinin Feshi

İşçinin sır saklama yükümlülüğünü ihlal etmesi, İş Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenle fesih hallerinden bir tanesidir. İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenle feshi, anılan madde kapsamında sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve zorlayıcı nedenler olarak üç farklı ayrımda düzenleme altına alınmıştır. Sır saklama yükümlülüğünün ihlali de “işçinin işverenin meslek sırlarını ortaya atması” ifadesiyle, maddenin II-e hükmünde, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerden biri olarak sayılmaktadır. Dolayısıyla bu maddeye göre işverenin, sır saklama yükümlülüğünü ihlal eden işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshetme hakkı bulunmaktadır.

İş Kanunu’nun 26. maddesinde ise, sır saklama yükümlülüğünü ihlal eden işçinin iş sözleşmesinin feshine ilişkin sürelerle ilgili düzenleme yapılmıştır. Maddeye göre işveren, iş sırrının ihlal edildiğini öğrendikten sonraki altı (6) iş günü içerisinde, ancak her halükarda fiilin işlenmesinde itibaren bir (1) yıl içerisinde iş sözleşmesini feshetmelidir. Ancak işçi sır saklama yükümlülüğünün ihlalinin sonucu olarak bir menfaat elde etmişse, söz konusu bir (1) yıllık hak düşürücü süre uygulanmayacaktır. 

Sır saklama yükümlülüğünün ihlaline ilişkin diğer hüküm ve sonuçlardan bir sonraki yazımızda bahsedeceğiz.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir